Regulamin sklepu internetowego Łódzkie Charaktery

§ 1 Dane dotyczące firmy, adresu jej siedziby i miejsca prowadzenia działalności

 1. WWW.LODZCONCERT.PL jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jakub Galusiński prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Łódzkie Charaktery Jakub Galusiński, Gdańska 42 m 7 , 90-730 Łódź, Nip-727-272-50-05 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym dostępnego pod adresem strony internetowej WWW.LODZCONCERT.PL
 3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 4. Kontakt z firmą  możliwy jest w następujących formach:
 • drogą pocztową – adres do doręczeń: Łódzkie Charaktery Jakub Galusiński, Gdańska 42 m 7 , 90-730 Łódź
 • za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: lodzconcert@gmail.com
 • telefonicznie : 791009809 w godzinach 9.00-17.00 oprócz sobót, niedziel i świąt.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące danych kontaktowych firmy znajdują się w zakładce „Kontakt”.

§ 2 Określenie rodzaju i zakresu usług

Sklep internetowy WWW.LODZCONCERT.PL prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę  www.lodzconcert.pl

 

§ 3 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lodzconcert.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lodzconcert.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Sposób złożenia i odbioru zamówienia

 1. Celem złożenia zamówienia na wybrany towar należy w pierwszej kolejności dodać wybrany artykuł do Koszyka. Następnie Kupujący może w Koszyku dokonać zmiany ilości poszczególnych artykułów oraz ewentualnie usunąć te wybrane.. Po dokonaniu powyższych czynności określany jest kompletny koszt realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup” , równoznaczne jest to z obowiązkiem zapłaty za zamówione towary.
 3. Oprócz podstawowej procedury składania zamówienia opisanej w punkcie poprzedzającym, istnieje również możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Towar jest dostarczany na adres wskazany w formularzu zamówienia lub odebrany osobiście
 5. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów odbioru zamówienia:
 • Przesyłka pocztowa
 1. W przypadku przesyłki pocztowej, koszty dostarczenia towaru wynoszą:
 • przy płatności dokonanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – 10 zł.
 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail.

 

Formy płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności: Przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Łódzkie Charaktery:
Mbank
28 1140 2004 0000 3802 7573 5062
Łódzkie Charaktery Jakub Galusiński
UL. Gdańska 42 m 7
90-730 Łódź

Czas realizacji zamówienia

 1. Wszystkie dostawy towarów zakupionych w sklepie internetowym  realizowane są przez pocztę polską. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni dni robocze od zaksięgowania przelewu na koncie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie. Wówczas czas realizacji zamówienia wydłuża się, o czym Kupujący zostaje poinformowany zostanie powiadomiony drogą e-mail. Możliwe jest również ustalenie innego terminu realizacji zamówienia w porozumieniu z Kupującym.
 2. Jeżeli czas realizacji z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, miałby się wydłużyć, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o opóźnieniu i będzie mógł wydać dyspozycję o dalszej realizacji zamówienia przy uwzględnieniu nowego terminu realizacji lub zrezygnować z realizacji zamówienia w całości lub w części..

 

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji niezgodności zakupionego w sklepie LODZCONCERT towaru z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu przez 2 lata od daty zakupu. Kupujący traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz żądania odnośnie sposobu realizacji wynikających z niezgodności uprawnień, należy odesłać na adres Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać również z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedawcy, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wiążą się z nadmiernymi kosztami. W takiej sytuacji, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość”, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez magazyn.
 4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Kupującego reklamacji ustosunkowuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji do żądań Kupującego. Sprzedający będzie uprawniony również, w przypadku gdy będzie wymagał tego charakter szkody, do przekazania reklamowanego towaru wraz z dokumentem reklamacji Producentowi, który dokonuje zbadania rodzaju i zakresu niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu w/w terminu Sprzedawca nie ustosunkuje się w żaden sposób do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał te żądania za uzasadnione. 14-dniowy termin dotyczy tylko i wyłącznie udzielenia odpowiedzi na reklamację Kupującego przez Sprzedawcę. Czas realizacji przez Producenta żądań Kupującego wynikających z reklamacji w zależności od rodzaju i zakresu niezgodności towaru z umową może trwać dłużej niż 14 dni.
 5. W przypadku uznania żądań Kupującego wynikających z reklamacji towar naprawiony lub wymieniony na nowy zostanie przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu lub dostarczony bezpośrednio przez Producenta.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których Kupujący wiedział w momencie dokonywania zakupu lub, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć.

 

§ 5 Warunki odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, zatem stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Celem odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek poinformować  na piśmie sklep o rezygnacji z zamówionego produktu w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić zamówiony towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt..Jeżeli zamówiony towar został dostarczony Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Obowiązek zawarty w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie kupujących będących konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wyłącznie kosztów najtańszego zwykłego sposób dostarczenia towaru, nawet jeżeli Kupujący wybrał inny droższy rodzaj dostawy.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu LODZCONCERT nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.
 2. Zespół sklepu LODZCONCERT dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. Sklep LODZCONCERT zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

 

§ 7 Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz. 883).
 2. Prezentacja zawartości Sklepu w Internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.